Logotyp Kraft Familjehem
Hur fungerar det med arvode?
 • Arvodet är den ekonomiska ersättning till familjehemmet som ges utifrån det förtroendeuppdrag som placeringen innebär. Arvodet ser olika ut beroende på svårighetsgraden och omfattningen i barnet eller den unges behov.
 • Arvodesdelen är skattepliktig. Den är därför också sjukpenning- och pensionsgrundande. Men eftersom familjehemsuppdraget inte är en tjänst ges inte tjänstepension, semesterlön, semesterersättning eller rätt till ersättning från A-kassa. Familjehemsföräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning på samma villkor som föräldrar.
 • Ibland innebär jour- och familjehemsuppdraget att det finns behov av mer omfattande insatser under en begränsad period - exempelvis heltidstillgänglighet. Då kan extra tidsbegränsat arvode ges som kompensation för den förlorade inkomsten.
Vem har vi som familjehem kontakt med, Konsulent eller socialtjänsten ?

Socialtjänsten tar hjälp av Kraft för att stärka dig som familjehem i ditt uppdrag. Kraft fungerar som en länk mellan dig och socialtjänsten. Det är alltså främst Kraft du som familjehem har kontakt med.

Vem ansvarar för att barnet får rätt stöd och insatser? (kort och gott- vem gör vad?)
 • Socialtjänsten har det stora ansvaret för att barnet eller den unge får rätt vård.

 • Vårt huvudsakliga uppdrag på Kraft är att, handleda och stötta dig i din roll som familjehemsförälder. Vi har inte det övergripande ansvaret över den placerade men har en tät dialog med socialtjänsten och med dig som är jour- eller familjehem. 

 • Din roll är först och främst att vara familj, precis som vanligt.

 

Var hittar jag information om mitt uppdrag och ansvar?
 • Om socialtjänstens utredning (inom ramen för SoL eller LVU) leder till beslut om en familjehemsplacering upprättas en plan för vad vården ska innehålla (en så kallad vårdplan) och även en plan över hur vården ska genomföras (en så kallad genomförandeplan).

 • I genomförandeplanen tydliggörs ditt uppdrag.

 

Har vi rätt att beslagta telefon?

Om det finns problematik kring mobilanvändande bör man inför placering ha pratat igenom med socialtjänsten hur man ska göra.

Vem försäkrar barnet?
 • Din hemförsäkring ska täcka även den placerad: I avtalen som du skriver med Kraft står vad som gäller om försäkringar. Där framgår bland annat att du som jour- och familjehem är skyldig att se över att din hemförsäkring täcker alla i hushållet - även din placerade familjemedlem. 

 • I avtalet står också att Kraft inte har någon annan försäkring vad gäller placeringarna. Det är helt enkelt viktigt att du har koll på vad som står i dina avtal!

 

Vem betalar fritids/ förskola?

Som regel ska omkostnadsersättningen täcka förskole- och fritidsavgift. Individuella prövningar kan i vissa fall ske, exempelvis vad gäller kostnader för umgängesresor, specialkost, glasögon/linser, kostsamma fritidsaktiviteter och semesterresor.

Hur går en utredning av barnet eller den unge till?
 • En utredning innebär att socialtjänsten i barnet eller den unges hemkommun inhämtar information om barnet eller den unges situation och behov för att kunna fatta ett “korrekt och sakligt” beslut om eventuella insatser. Lagen säger att utredningen ska slutföras inom fyra månader men många gånger kan det ta längre tid än så. 

 • Utredningen består av flera delmoment:

  • planera utredning

  • inhämta information

  • bedöma behov och förutsättningar

  • sammanfattning och förslag till beslut

 • I utredningen undersöker socialtjänsten vilka förutsättningar du har, hur ditt liv och din vardag ser ut, vilka levnadsvanor du har och vad just du skulle kunna bidra med som familjehem. Ibland används också standardiserade bedömningsmetoder såsom olika typer av intervjuformulär eller specifika utredningsmetoder (ex det som kallas BRA-fam, familjehemsvinjetter eller frågeformulär om alkohol- och drogvanor). Hur många tillfällen, omfattningen och ordningen i utredningsmomenten ser olika ut för olika utredningar.

 

Varför måste vi som familjehem utredas hela tiden inför nya placeringar?
 • Socialtjänstens ramlag SoL säger att ett placeringsbeslut bara får fattas om  “förhållanden i det enskilda hemmet och förutsättningar för vård i hemmet är utredda”. 

 • Inför familjehemsplacering måste en specifik utredning göras. Det betyder att utredningen tittar på förutsättningarna för just detta barn hos just er. Därför måste ni som familjehem som regel utredas inför varje ny familjehemsplacering. Vid jourhemsplaceringar räcker oftast den utredning Kraft eller någon annan gjort.

 • Utredningen av dig som familjehem sker i intervjuform som sedan kommer att ligga till grund för en bra matchning.

Vilka registerutdrag behövs?
 • Polisen – fyll i blanketten ”Begäran om utdrag från belastningsregistret och misstankeregistret. Personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn (HVB- hem)”. Du signerar med bank-id. Då får du ett kuvert hem efter en tid.
  OBS! Kuvertet ska sedan lämnas oöppnat till oss. 

 •  Socialtjänsten – ring och begär utdrag om förekomst i socialregister från socialtjänsten i den kommun Ni bor i/bott i de senaste fem åren. 
 • Kronofogdemyndigheten – Beställ skuldutdrag via telefon (0771-73 73 00) 

 • Försäkringskassan – Beställ intyg från Försäkringskassan som visar vilka ersättningar Ni har eller har haft de senaste två åren (kan laddas ner och skrivas ut direkt på hemsidan, med hjälp av bank-id.

Hur matchar ni barn och familj?
 • Att matcha rätt jour- och familjehem med rätt barn eller ungdom ser vi som ett av Krafts viktigaste uppdrag. Vi vill känna våra jour- och familjehem så att vi kan föreslå en bra matchning till socialtjänsten. 

 • Socialtjänsten kontaktar oss på Kraft och sen är det vår uppgift att göra vårt bästa för att fundera på vilket jour- eller familjehem som skulle kunna vara lämpligt för barnet eller den unge. Socialtjänsten behöver alltid godkänna det vi föreslår eftersom det yttersta ansvaret finns hos dom.

Att familjehemmet och barnet eller den unge trivs med varandra är en nyckel till framgång.

Skyddad identitet och sekretess – vad innebär det?
 • Som familjehemsförälder kan du ibland ta emot ett barn eller en ungdom med någon form av skyddade uppgifter. Skyddade uppgifter finns i olika nivåer: allt ifrån att ha en sekretessmarkering till att folkbokföringsadressen inte är synlig. Hur skyddade uppgifter hanteras ser olika ut i olika kommuner. 

 • Som omsorgsförälder till ett barn eller ungdom med skyddade uppgifter krävs därför att ligga steget före. Till exempel kan det vara viktigt att fråga hur barnet eller ungdomens uppgifter hanteras i olika sammanhang och försäkra sig om att kontakter och föreningar som barnet eller ungdomen vistas i är medvetna om skyddet.  

 • Du som familjehem har inga lagliga skyldigheter utöver det som gäller för alla medborgare i Sverige. Du behöver dock ha med dig både hjärtat och hjärnan och tänka lite extra exempelvis vid sociala medier eller när du pratar med vänner och bekanta. Du omfattas inte av någon lagbunden sekretess om barnet eller den unge. Du verkar dock i ditt uppdrag för socialtjänsten och Kraft som i sin tur har sekretess.

Hur lång tid det tar innan man får en placering?

Tiden från det att man är utredd tills dess att man får en placering varierar och beror dels på vilka behov som föreligger hos barnet eller den unge men också på hur det kan matchas in med “rätt” jour- eller familjehem.

Får vi barnbidraget eller inte?

Vid en familjehemsplacering kan barnbidraget gå till familjehemsföräldrarna. Ett avdrag görs då på omkostnadsdelen utifrån det belopp som barnbidraget motsvarar.

Umgänge - måste vi skjutsa / delta?
 • I föräldrabalken står att alla barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Det bottnar bland annat i kunskapen om att livslånga, nära relationer är en skyddsfaktor för barn och ungas hälsa och utveckling. 

 • Det hör till din uppgift som jour- eller familjehem att bidra till att umgänget fungerar bra. 

 • Socialtjänsten har ett stort ansvar i familjehemsvården att alltid bedöma och planera umgänge för ett placerat barn eller ungdom med bionätverket. I det ansvaret finns också att begränsa umgänget om det är skadligt för barnet eller den unge.

 • I vårdplanen och genomförandeplanen finns därför alltid ramarna för umgänge beskrivet. 

Vad ska omkostnadsersättningen täcka?
 • Omkostnadsdelen är till för att täcka de merkostnader som det innebär att ta emot ett barn eller en ungdom. 

 • Omkostnadsdelen beräknas av Skatteverkets regler och består av en grundersättning som baseras på barnets ålder. Ibland ingår även en tilläggskostnad som beräknas individuellt.

 • Omkostnadsdelen ska täcka exempelvis mat, kläder, skor, hygienartiklar, lek och fritid, fickpengar, förbrukningsvaror, TV och telefon. Det handlar helt enkelt om allt som behövs för  “livsuppehälle” i ett hem.

Har vi rätt att göra drogtester?
 •  Vad gäller urinprovstagning och annat som har att göra med den personliga integriteten så bör det alltid finnas en levande etisk diskussion kring detta. Man bör alltid fråga sig VARFÖR man skall ta ett urinprov. Vet jag redan svaret? Tar jag provet för dokumentationens skull? Frågor som dessa kan ge svar som leder till andra och mer framgångsrika lösningar.
 • Så här säger lagen: Regeringsformen, Grundläggande fri och rättigheter 2 kap 6 §   ”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.”
 • Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).

 • Detta betyder i praktiken att den som ombeds lämna urinprov har rätt att neka till det och att man aldrig får göra detta rutinmässigt. Man är dessutom skyldig att informera om detta.

 

menumenu-circlecross-circle